STATUT

UDRUGE ZA ZAŠTITU PRAVA OČEVA I DJECE U OBITELJI, TE POMOĆ SAMOHRANIM OČEVIMA -" DUDEKI"

· OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom se utvrđuje : naziv, sjedište i područje na kojem djeluje udruga u akciji,zastupanje,ciljevi,djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, prava, obaveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj udruge, tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti , način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

Članak 2.

Puni naziv udruge : UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA OČEVA I DJECE U OBITELJI , TE POMOĆ SAMOHRANIM OČEVIMA -"DUDEKI".

Skraćeni naziv udruge : UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA OČEVA I DJECE "DUDEKI".

Naziv na engleskom jeziku: ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF RIGHTS OF FATHER AND CHILDREN IN FAMILIES AND HELP SINGLE FATHERS " DUDEKI".

Članak 3.

UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA OČEVA I DJECE U OBITELJI TE POMOČ SAMOHRANIM OČEVIMA -DUDEKI je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA OČEVA I DJECE U OBITELJI TE POMOČ SAMOHRANIM OČEVIMA-"DUDEKI" je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik,dopredsjednik i tajnik Udruge

Skupština udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje o čemu će donijeti pismenu odluku.

 • CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Udruga je osnovana sa ciljem promicanja , unapređenja i zaštitu muških ljudskih prava na principima " Opće deklaracije o ljudskim pravima ", konvencije Ujedinjenih naroda za eliminacijom svih oblika diskriminacije kao i zaštiti djece te ravnopravnost postupanja prema oba spola, sukladno Zakonu o nasilju u obitelji, kao i poštivanje Zakona o obitelji ( Obiteljski Zakon), a s ciljem potpore nastojanja muškaraca za što aktivnijom ulogom u odgoju djece kao samohrani roditelj, te očuvanje svog dostojanstva , digniteta kao i položaja u društvu-sredini u kojem živi.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su :

 • Zajedničkim nastupom članova pred državnim tijelima i ustanovama te lokalnim zajednicama, te suradnjom s nadležnim ministarstvima Vlade RH i njenim stručnim tijelima.
 • Suradnjom s organizacijama i zavodima za zdrastvenu zaštitu i osiguranje , psihološkim ordinacijama i bolnicama , te drugim ustanovama koje su upoznate sa problemom muškaraca u obitelji, probleme kod odgoja djece , te probleme samohranim očeva.
 • Suradnjom s predškolskim,školskim i drugim ustanovama koje skrbe o djeci i obitelji.
 • Suradnjom s istovrsnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.
 • Zaštita i ostvarivanje jednakih prava između različitih spolova.
 • Organiziranjem savjetovanja,grupa potpore,stručnih skupova , tribina o kvalitetnijem životu muškaraca-roditelja i djece.
 • Izdavanjem časopisa,brošura,priručnika i knjiga te drugih publikacija te promotivnog materijala sukladno Zakonu.
 • Poticanje istraživanja i razumjevanja o problemima prava očeva i samohranih očeva i djece.
 • Organiziranjem prigodnih akcija u skladu s ciljevima udruge.

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima,pisanim izvješćima , na posebnim skupovima ili na prikladan način ;
 • Putem sredstva javnog priopćavanja , kao i elektronskim putem

Radi boljeg djelovanja na području pojedinih gradova,općina i županija , udruga može osnivati podružnice, ogranke i druge ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti. Odluku o osnivanju podružnica i drugih ustrojstvenih oblika, kao i odluku o imenovanju voditelja podružnice, donosi Skupština udruge. Skupština udruge može donijeti akte kojima će pobliže razraditi rad podružnica.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične udruge u zemlji i inozemstvu.

Udruga svoj rad obavlja i preko eletroničkih medija.

Javnost djelovanja osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruge i putem ostalih medija.

Članovi se o radu udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, odnosno u elektroničkom obliku i na sjednicama tijela udruge. Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i udruge. Zbog što potunijeg ostvarivanja javnosti rada, udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Udruga može izdavati i druga sredstva javnog informiranja sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Udruga je centralno mjesto gdje muškarci, djeca i samohrani roditelji mogu obratiti za :

 • Informacije s područja na kojima udruga djeluje
 • Iznošenje iskustava, primjedbi i pritužbi
 • ČLANSTVO U UDRUZI

ČLANAK 9.

Članstvo udruge može biti redovno,podupiruće i počasno.

Redovni i podupirući članovi mogu biti poslovno sposobne fizičke , te pravne osobe koje su prihvatile Statut i opće akte udruge.

Počasnim članom mogu postati poslovno sposobne fizičke ili pravne osobe koje su posebno posebno doprinijele razvoju udruge.

Svakog člana udruge prvo se prima u podupiruće članstvo.

Podupirućim članom može postati svaki podupirujui član na vlastiti zahtjev ili uz njegovu suglasnost po pismenom prijedlogu presjednika udruge ili drugog redovnog člana.

Redovni član može postati podupirujući na vlastiti zahtjev ili po pismneom prijedlogu predsjednika udruge, ukoliko u razdoblju od šest mjeseci ne sudjeluje aktivno u radu udruge.

Odluku o prelasku iz redovnog u podupirujuće članstvo donosi predsjednik udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi skupština na prijedlog predsjednika udruge.

Počasni članovi sudjeluju u radu udruge, ali bez prava glasa.

ČLANAK 10.

Članom udruge se postaje upisom u Registar članova, koji vodi tajnik udruge.

ČLANAK 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

ČLANAK 12.

Prava i obaveze redovnih članova su:

 • Plaćati članarinu
 • Birati i biti birani u tijela udruge
 • Biti obaviješteni o radu udruge i njenih tijela , te o financijskom poslovanju
 • Davati svoj doprinos o ostvarivanju ciljeva udruge
 • Davati svoja mišljenja,prijedloge , pritužbe i žalbe na rad udruge i njenih tijela
 • Istupati u medijima u ime udruge uz prethodno odobrenje predsjednika
 • Pridržavati se politike, Statuta, vizije i drugih općih akata Udruge
 • Podizati i očuvati ugled udruge
 • Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obaveza

Prava i obaveze podupirućih članova su:

 • Biti obaviješteni o radu udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju
 • Sudjelovati u radu tijela udruge bez prava glasa
 • Pridržavati se politike, Statuta,vizij i drugih općih akata udruge
 • Plačati članarinu
 • Podizati i očuvati ugled udruge

Svaki član ima pravo pismenim putem upozoriti na nepravilnosti u provedbi Statuta i ima pravo podnijeti pismene pritužbe na rad pojedinih tijlea ili članova udruge. Na upozorenja i pritužbe člana odgovara predsjednik pismeno u roku od 30 dana od dana primitka.

ČLANAK 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • Prestankom djelovanja udruge
 • Pismenom izjavom člana udruge o istupanju
 • Isključenjem
 • Smrću člana

Član udruge može biti isključen iz članstva ako prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i članstvu, ako prekrši odredbe Statuta i na bilo koji način ugrozi interese udruge.

Odluku o isključenju člana iz udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15, računajući od dana dostave, podnijeti žalbu Skupštini udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.

ČLANAK 14.

Udruga se može udružiti u savez udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština udruge.

 • TIJELA UDRUGE

ČLANAK 15.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor udruge
 • Predsjednik udruge
 • Dopredsjednik udruge
 • Tajnik
 • Savjet udruge

SKUPŠTINA

ČLANAK 16.

Skupština je najviše tijelo udruge.Čine je sve fizičke osobe koje su redovni članovi udruge , te jedan predstavnik pravne osobe redovne članice udruge.

ČLANAK 17.

Skupština može biti redovita, izborna ili izvanredna.

Redovna Skupština udruge održava se najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Redovnu Skupštinu saziva predsjednik udruge. U slučaju privremene spriječenosti predsjednika udruge redovnu skupštinu saziva tajnik udruge.

Članovi skupštne dobivaju pismeni poziv i to najmanje 8 dana prije održavanja zasjedanja.

Poziv treba sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda , te materijale o pitanjima o kojima će se raspravljati.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik udruge samostalno i na pismeni zahtejv 173 redovnih članova udruge ili na pismeni zahtjev Savjeta udruge sa priloženim dnevnim redom sjednice. Zasjedanje izvanredne Skupštine mora se na pismeni poziv predsjednik udruge održati u roku od 15. dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, a predsjednik udruge izvanrednu skupštinu saziva 8 dan prije zasjedanja.

U slučaju privremene spriječenosti predsjednika udruge, izvanrednu skupštinusaziva tajnik udruge.

Ukoliko predsjednik ili tajnik udruge udruge ne sazovu izvanrednu skupštinu u roku odd 15 dana od uredno zaprimljenog zahtjeva, moći će je sazvati predlagatelj i to 8 dana prije održavanja, sa dnevnim redom, te mjestom i danom održavanja sjednice.

Na izvanrednoj Skupštini se razmatra samo onaj problem zbog kojeg je sazvana.

Predsjedavajućeg skupštine bira skupština na prijedlog sazivatelja.

O načinu glsovanja na sjednici (javno ili tajno) odlučuje skupština na prijedlog predsjedavajućeg skupštine.

ČLANAK 18.

Skupštinom predsjedava predsjednik udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika, skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi udruge.

O načinu glasovanja na sjednici ( javno ili tajno) odlučuje skupština na prijedlog predsjedavajućeg skupštine.

ČLANAK 19.

Redovna skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutno najmanje pola članova skupštine.

Da bi odluke redovne skupštine bile pravovaljane, moraju se donositi natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovnih članova.

Ako je nakon 30 minuta od početka zasjedanja redovne skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, redovna skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvdri da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova.

Da bi odluke redovne skupštine u tom slučaju bile pravovaljanje, moraju se donositi natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovnih članova.

Odluke o promjeni statuta i vizije udruge, primanju počasnog članstva,pitanjima otuđenja imovine i prestanka rada udruge skupštine mora donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova skupštine.

ČLANAK 20.

Skupština udruge :

 • Donosi Statut,nejgove izmjene i dopune , te druge opće akte
 • Bira i razrješuje četiri člana upravnog odbora,članove savjeta udruge i predsjednika udruge
 • Određuje iznos članarine
 • Usvaja financijskih plan i završni račun
 • Odlučuje o odruživanju s drugim organizacijama i istupanju iz njih
 • Odlučuje o prikupljanju donacija
 • Razmatra izvještaj o radu predsjednika udruge
 • Rješava žalbe članova udruge u drugom stupnju
 • Odlučuje o prestanku udruge i drugim pitanjima koja su važna za rad udruge
 • Donosi plan i program rad udruge

PREDSJEDNIK

ČLANAK 21.

Predsjednik udruge osigurava zakonit rad udruge ,bira ga skupština na vrijeme od 4 godine,može biti biran i više puta za redom.

Predsjednik udruge zastupa udrugu,odgovara za zakonitost rada udruge, a ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

ČLANAK 22.

Predsjednik udruge :

 • Zastupa udrugu
 • Saziva sjednice skupštine i upravnog odbora i predlaže dnevni red
 • Podnosi izvješća o radu skupštini udruge
 • Provodi odluke skupštine i rukovodi radom udruge između dvije sjednice skupštine
 • Za svoj rad predsjednik je odgovoran skupštini udruge
 • Predsjednik podnosi skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu

UPRAVNI ODBOR

ČLANAK 23.

Upravni odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira skupština na vrijeme od 4.godine.

Upravni odbor:

 • Predlaže statut te njegove izmjene i dopune
 • Predlaže financijski plan i završni račun
 • Podnosi skupštini izvještaj o radu
 • Utvrđuje visinu članarine
 • Odlučuje o promjeni adrese sjedišta udruge
 • Odlučuje o prijemu i sključenju članstva
 • Odlučuje o korištenju imovine udruge
 • Informira članstvo i javnost
 • Osniva tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge
 • Upravlja radom udruge između sjednica skupštine
 • Rješava žalbe članova udruge u prvom stupnju
 • Provodi zaključke skupštine
 • Surađuje s drugim udrugama i državnim tijelima
 • Kontrolira zakonitost rada udruge, upozorava na nepravilnosti

Sjednice upravnog odbora održavaju se kada je potrebno. Pravovaljane odluke donose se većinom glasova članova upravnog odbora i objavljuju se na oglasnoj ploči udruge, te putem elektroničkih medija, na adresi udruge u roku od 15 dana nakon donošenja.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici bira između svojih članova tajnika udruge.

ČLANAK 24.

Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini.

Skupština može odlučiti o razrešenju upravnog odbora i predsjdnika udruge na redovnoj ili izvanrednoj sjednici i prije isteka vremena na koje su izabrani,ako se utvrdi da ne rade savjesno i u skladu sa zakonom,statutom i vizijom udruge ili prekorače ovlasti.

Ako razrešava cijeli upravni odbor, skupština bira novi s punim mandatom, a ako razrješava samo pojedine članove upravnog odbora, bir nove članove samo do isteka mandata ili članova u čiji su sastav birani.

Ako razrješava predsjednika upravnog odbora,skupština je dužna razriješiti sve članove upravnog i izabrati novog predsjednika i člaanove upravnog odbora.

Svaki član upravnog može od skupštine zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran.

Do odluke o razrješenju, upravni odbor može imenovati jednog novog člana upravnog odbora, kojeg je skupština dužna potvrditi ili izabrati novog na prvoj sljedećoj sjednici.

Mandat novog člana traje do isteka mandata upravnog odbora u čiji je sastav biran.

Svaki sljedeći član koji zatraži svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran,bit će razriješen odlukom skupštine na prvoj sljedećoj sjednici, koja se mora održati u roku od 30 dana od dana kad je član zatražio svoje razrješenje. Na istoj sjednici skupština je dužna izabrati novog člana, čiji mandat traje do isteka mandata upravnog odbora u čiji je sastav biran.

DOPREDSJEDNIK

ČLANAK 25.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti , predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Dopredsjednika udruge bira skupština na mandat od četiri godine.

TAJNIK UDRUGE

ČLANAK 26.

Tajnika udruge bira i imenuje skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u cjelokupnom radu udruge.

Tajnik udruge vodi registar članova , te:

 • Zastupa i predstavlja udrugu
 • Odgovara za zakonitost rada udruge
 • Obavlja stručne i druge poslove za potrebe upravnog odbora
 • Brine o registru članova i arhivi
 • Pripravlja nacrte akata za upravni odbor
 • Ovlašten je za potpisivanje pod-akata udruge

SAVJET UDRUGE

ČLANAK 27.

Savjet udruge je tijelo koje ima savjetodavnu i inicijativnu zadaću,te prati rad udruge. Savjet udruge ima neparan broj članova,najmanje 3, a najviše 11 članova.

O ukupnom broju članova savjeta odlučuje skupština na prijedlog presjednika udruge.

Članove savjeta iz redova bivših predsjednika i članova upravnog odbora bira skupština na prijedlog redovnih članova udruge.

Predsjednik udruge i članovi upravnog odbora za vrijeme trajanja mandata ne mogu istovremeno biti birani u savjet udruge.

Član savjeta izabran u upravni odbor udruge na istoj sjednici skupštine razrješava se članstva u savjetu.

Svi članovi savjeta udruge moraju biti redovni članovi udruge.

Savjet na prvoj sjednici među svojim članovima bira predsjednika savjeta udruge .

Savjet udruge:

 • Prati provođenje politike i ciljeva udruge
 • Daje prijedloge i smjernice za rad i poboljšanje rada udruge
 • Pomaže predsjedniku i upravnom odboru u tekućem radu i provođenju odluka upravnog odbora.
 • U slučaju spora daje mišljenje o politici i ciljevima udruge
 • Ima pravo , temeljem odluke natpolovične većine članova savjeta , sazivati izvanrednu skupštinu udruge

ČLANAK 28.

Upravni odbor donosi odluke o osnivanju povremenih radnji tijela udruge.

Povremena radna tijela obavlaju zadatke zbog koji su osnovana i o tome podnose izvještaje upravnom odboru.

 • IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

ČLANAK 29.

Imovinu udruge čine :

 • Novčana sredstva
 • Pokretne stvari
 • Nekretnine
 • Druga imovinska prava

ČLANAK 30.

Udruga stječe imovinu od :

 • Članarine
 • Sredstva dobivenih od međunarodnih organizacija
 • Donacija i dotacija,sponzorstava,pomoći i poklona
 • Sredstva dobivenih od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu,te seminara i predavanja
 • Organiziranje prigodnih akcija
 • Vlastite djelatnosti
 • Ostalih prihoda sukladno zakonu

ČLANAK 31.

Udruga imovinom upravlja u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Prihodi i rashodi se određuju financijskim planom koji se donosi za jednu godinu ( kalendarsku) i vrijedi za tu godinu.

Krajem te godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Naredbodavno pravo raspolaganja novčanim sredstvima na osnovi financijskog plana, te odbora skupštine i upravnog odbora, ima predsjednik udruge.

ČLANAK 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju,predsjednik udruge podnosi skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 • STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

ČLANAK 33.

Statut je temeljni opći akt udruge i svi ostali opći akti moraju biti u skladu sa statutom.

Upravni odbor na temelju primjedbi i prijedloga utvrđuje prijedlog statuta.

Skupština daje tumačenje odredaba statuta.

ČLANAK 34.

Sva pitanja koj nisu uređena statutom bit će uređena općim aktima udruge.

 • PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

ČLANAK 35.

Udruga prestaje s radom u slučajevima koji su propisani zakonom i odlukom skupštine.

U slučaju raspuštanja udruge njezina imovina pripast će odlukom, skupštine nekoj od udruga sa područja zaštite prava muškaraca,djce i obitelji.

ČLANAK 36.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se danom upisa u registar nadležnog tijela državne uprave.

Statut potpisuje vlastoručno, imenom i prezimenom osoba koja je ovlaštena za zastupanje udruge.

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 37.

Statut udruge donosi skupština većinom glasova ukupnog broja članova skupštine udruge, nakon provedene rasprave.

ČLANAK 38.

Tumačenje odredaba ovog statuta daje skupština udruge.

Tumačenje drugih akata udruge daje predsjednik udruge .

U Zagrebu , 22.10.2019

Predsjednik udruge

Miroslav Crnić

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti